Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Katarzyn? Krzempek- ?lezi?sk?,
mgr Madalen? Glac

 

 

 

Zaj?cia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze z j?zyka polskiego dla uczniów klas 4-6

 

Zaj?cia te przeznaczone s? dla uczniów klas 4-6 przejawiaj?cych trudno?ci w opanowaniu materia?u z j?zyka polskiego. Uczestnicz? w nich uczniowie ch?tni i wyznaczeni przez nauczyciela j?zyka polskiego. Zdobyte umiej?tno?ci wykorzystuj? oni na zaj?ciach podczas wykonywania zada? samodzielnych i w czasie pracy w grupach. Umiej?tno?ci zdobywane przez uczniów powoduj? coraz bardziej ?wiadome pos?ugiwanie si? przez nich j?zykiem. Uczestnicy zaj?? wyrabiaj? w sobie nawyki samokszta?cenia i samokontroli.

 

Wa?nym celem tych spotka? jest tak?e zwi?kszenie umiej?tno?ci ortograficznych uczniów naszej szko?y – st?d w czasie pracy korzystamy cz?sto z wielu ró?norodnych i nowatorskich pomocy dydaktycznych, np. gier dydaktycznych, tablic ortograficznych, ortogramów, plansz tematycznych, a nawet nagra? regu? ortograficznych na p?ytach CD w wersji hip-hopowej.

 

ZAJ?CIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

 

 

Zaj?cia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki s? skierowane dla uczniów klas 4–6. Dla ka?dego poziomu przewidziane s? osobne zaj?cia. Wbrew pozorom, zaj?cia te nie s? skierowane wy??cznie do dzieci maj?cych problemy z matematyk?, ale tak?e do uczniów zdolniejszych, u których pewne aktywno?ci matematyczne nale?y rozwija?. Szczególnie w klasie szóstej jednym z priorytetów jest rozwi?zywanie zada? tekstowych odnosz?cych si? do sytuacji praktycznych, wzi?tych z ?ycia codziennego. Niezb?dnym ?rodkiem do rozwi?zania zadania s? rachunki,  a w zwi?zku z tym rachunki pami?ciowe przewijaj? si? systematyczne przez ca?y kurs na wszystkich poziomach. Tematyka zaj?? nie jest dobierana przypadkowo – jest ona ?ci?le skorelowana z materia?em przerabianym w danym czasie na lekcjach matematyki. Dzi?ki dodatkowym ?wiczeniom i niemal indywidualnej pracy z nauczycielem,  dzieci powinny nabra? pewno?ci siebie.

 

Dodatkowym za?o?eniem, które nieco uatrakcyjnia zaj?cia  jest rozwijanie wyobra?ni i logicznego my?lenia. Co jaki? czas fragment zaj?? po?wi?camy na tzw. „SI?OWNI? UMYS?OW?” - tangram, kostki Happy, ?amig?ówki sznurkowe, metalowe i drewniane 3D, gry liczbowe i gry strategiczne. Seria tych zaj?? nie wymaga posiadania teoretycznych wiadomo?ci, a bazuje na spostrzegawczo?ci, cierpliwo?ci i koncentracji. W tej materii cz?sto mog? si? wykaza? uczniowie s?absi. Pozwala im to pokaza? si? z dobrej strony i pozytywnie zaistnie? w grupie, co korzystnie wp?ywa na ich samoocen?.

Magdalena Glac