Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
specjalistyczne

"Ucz? si? ?wietnie" - szybkie czytanie, trening pami?ci (kl. I-IV)

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Bo?en? Ondrzejek

 

 

 

„ Ucz? si? ?wietnie”

 

Trening pami?ci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania.

 

Obserwuj?c post?py w zakresie wielu dziedzin ?ycia, maj?c do czynienia z lawin? zmian w edukacji i nat?okiem informacji nap?ywaj?cych z ró?nych ?róde? twierdz?, ?e m?ody cz?owiek, który nie zostanie odpowiednio przygotowany do korzystania ze swoich predyspozycji nigdy nie b?dzie doceniony i nie nad??y za post?pem. Tak du?e i tak szybko zachodz?ce zmiany wywo?uj? u wielu ludzi, uczniów poczucie niepewno?ci, nawet zagro?enia. Umiej?tno?? selekcji i segregacji informacji wraz z ich szybkim i trwa?ym przyswajaniem staje si? niezb?dnym warunkiem poruszania si? we wspó?czesnym, skomplikowanym ?wiecie. Je?li chcemy wspomóc naszych uczniów to musimy zrobi? to szybko i skutecznie, a do tego najwa?niejsza jest odpowiednia jako?? i szybko?? uczenia si?. W dzisiejszym ?wiecie jedyne ?ród?o, które daje poczucie warto?ci uczniom nie?mia?ym, zakompleksionym, uwa?anym za s?abszych jest szybsze uczenie si?, szybsze dostosowanie si? do zmian, szybsze dotarcie do wiedzy oraz szybsze jej opanowanie i wykorzystanie. Dobrze jest wskaza? uczniom drog? tak, by poczuli si? dowarto?ciowani i by dzi?ki temu znikn??y l?ki przed wypowiadaniem swojego zdania np. w klasie. Ka?dy z nas przychodzi na ?wiat jako my?l?ca i czuj?ca „maszyna do uczenia si?”. Wszyscy od niemowl?ctwa przepadamy za uczeniem si? i nie ma znaczenia gdzie si? urodzili?my, z jakiej rodziny pochodzimy, jakich mamy znajomych i przyjació?. Je?li, który? z tych czynników wp?yn?? na blokad? dziecka, to w?a?nie znajomo?? mnemotechnik i umiej?tno?? pos?ugiwania si? nimi ma doda? poczucia warto?ci i „podpowiedzie?”,?e jest super uczniem. Obecnie w szko?ach k?adzie si? nacisk na to, czego dzieci powinny si? uczy? i co powinny my?le?. Ja chcia?abym, aby te dodatkowe zaj?cia pokaza?y, ?e celem powinno by? nauczanie dzieci, jak si? uczy? i jak my?le?.

„ ?eby odnie? sukces, nie trzeba by? najlepszym. Wystarczy by? troch? lepszym” i o tym powinni pami?ta? nasi uczniowie.

 

Cel g?ówny zaj??

 

Lepsza pami??, koncentracja uwagi, szybsze uczenie si? i czytanie.

 

Cele szczegó?owe

 

-pobudzanie czynno?ci mózgu utrzymuj?c go w aktywno?ci

-stosowanie metod i strategii, które pó?niej mog?yby znale?? zastosowanie w ?yciu codziennym

-dostarczenie motywacji do nauki

-wzbudzanie ch?ci mobilizowania w?asnych mo?liwo?ci intelektualnych

-usprawnianie pami?ci

-?wiczenie koncentracji uwagi

-wykorzystywanie wiedzy i umiej?tno?ci w praktyce

-doskonalenie czytania

-wzmacnianie poczucia w?asnej warto?ci

-o?mielanie do dzia?ania

 

W zaj?ciach bierze udzia? 70 uczniów z klas od 2-5. W wi?kszo?ci s? to dzieci, które ch?tnie korzystaj? z dodatkowych form rozwijania si?. Pracuje si? dobrze.