Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Zaj?cia dodatkowe

Wdra?any w ramach projektu Program Rozwojowy Szko?y Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego obejmuje:

1. Zaj?cia pozalekcyjne w ramach kompetencji kluczowych.

2. Zaj?cia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne.