Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Przyroda

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Renat? Mróz

 

 

Zaj?cia pozalekcyjne z przyrody odbywaj? si? raz w tygodniu po jednej lekcji dla klas czwartych i dla klas pi?tych.

Zaj?cia maj? charakter warsztatów. Uczniowie badaj? w?a?ciwo?ci substancji znajduj?cych si? w ich najbli?szym otoczeniu, przeprowadzaj? proste eksperymenty fizyczne, biologiczne i chemiczne, obserwuj? ro?liny i zwierz?ta. Wykorzystuj? do tego substancje i urz?dzenia powszechnie dost?pne w domu i w szkole. Uczestnicy dowiaduj? si? mi?dzy innymi, jak wykry? skrobi?, dlaczego ro?nie ciasto, jak udowodni? istnienie atomów i zmierzy? obj?to?? p?uc.

Cz??? zaj?? po?wiecona jest poznawaniu przyrody naszego kraju – uczniowie zaznajamiaj? si? z ró?nymi ?ród?ami wiedzy przyrodniczej, formami ochrony przyrody w naszym mie?cie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pomników przyrody a tak?e sowami Polski w oparciu o pakiet edukacyjny Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Zaj?cia maj? na celu zach?cenie uczniów do aktywnego poznawania przyrody, ucz? dostrzegania podstawowych zjawisk przyrodniczych w ?yciu codziennym, doskonal? umiej?tno?? prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych i  prezentowania ich wyników . Ponadto uczestnicy zaj?? rozwijaj? umiej?tno?? pracy w grupie, komunikowania si? i organizacji w?asnej pracy.