Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Muzyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Gra?yn? Mrowiec

 

 

Zaj?cia muzyczne – nauka gry na ksylofonach

Ksylofon – samobrzmi?cy instrument perkusyjny,posiadaj?cy szereg drewnianych sztabek  w które uderza si? pa?eczkami.

 

 

Celem zaj?? jest rozwijanie zainteresowa? muzycznych dzieci poprzez poznanie instrumentu – jego budowy,mo?liwo?ci, techniki gry. Zwi?kszenie zasobu wiedzy i umiej?tno?ci muzycznych, a tak?e umo?liwienie prze?ycia ró?nych do?wiadcze? muzycznych.

Efekty zaj?? dzieci prezentuj? wyst?puj?c na ró?norodnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.