Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Plastyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Urszul? Górnick?-Herm?

 

 

Cele edukacyjne i wychowawcze programu

1.     Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomys?owo?ci, a przede wszystkim wiary we w?asne si?y.

2.     Poznanie ró?nych technik plastycznych.

3.     Kszta?towanie umiej?tno?ci zastosowania ró?nych ?rodków wyrazu plastycznego.

4.     Rozwijanie my?lenia i komponowania przestrzennego.

5.     Wyzwalanie rado?ci tworzenia i  optymizmu oraz umiej?tno?ci podejmowania twórczego wysi?ku bezinteresownie.

6.     Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzyk? i ruch.

7.     Rozwijanie umiej?tno?ci refleksyjnego patrzenia i s?uchania.

8.     Kszta?towanie postawy twórczej wobec siebie i  ?wiata.

9.     Rozwijanie zainteresowa? poprzez kontakt z dzie?em sztuki: obraz, rze?ba, dzie?o muzyczne, utwór literacki.

10.   Kszta?towanie wspó?pracy w grupie i pomaganie sobie nawzajem.

11.   Stworzenie dzieciom swobodnej i bezpiecznej atmosfery pracy twórczej.

 

 

 

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym "Moja kariera" - organizator Powiatowy Urz?d Pracy w Cieszynie.

Karolina Sarapata kl. Va - II miejsce

Agnieszka Spandel kl. Vb - III miejsce

Marta Chudecka kl. Ia - wyró?nienie

Martyna Winter kl. Ia - wyró?nienie

Jan Ho?dys kl. IIa - wyró?nienie

Patrycja Kisza kl. Va - wyró?nienie

Anna Niechaj kl. Va - wyró?nienie