Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Zaj?cia z przedsi?biorczo?ci

"Trening twórczo?ci i umiej?tno?ci interpersonalnych"

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Agnieszk? Id?kiewicz

 

Wszystkie dzieci s? wyj?tkowe, s? indywidualno?ciami i tak je te? chcemy traktowa?. Jednak s? te? cz??ci? grupy spo?ecznej – rodziny, grupy rówie?niczej, kole?e?skiej, itp. Aby móc odnosi? sukcesy, czu? si? spe?nionym, umie? nawi?zywa? i podtrzymywa? satysfakcjonuj?ce relacje z lud?mi musz? rozwija? tak?e potencja? emocjonalny.

 

Zaj?cia treningu umiej?tno?ci interpersonalnych i twórczego my?lenia maj? na celu:

 

-wzmacnia? w Waszym dziecku poczucie w?asnej warto?ci przy jednoczesnej tolerancji dla ró?norodno?ci i odmienno?ci innych osób

-nauczy? korzysta? z w?asnych zasobów radzi? sobie z trudnymi ?yciowymi wyborami i problemami

-kszta?towa? postaw? wspó?pracy i wspó?dzia?ania

-pomóc w wyra?aniu swoich uczu?, rozpoznawa? je u siebie i u innych – co wspomaga odporno?? na stres i niepowodzenia szkolne

-rozwin?? umiej?tno?ci kreatywnego rozwi?zywania problemów i dzia?ania wbrew stereotypom i utartym schematom

-wydoby? umiej?tno?ci ochrony w?asnego ja, stawiania granic a jednocze?nie szanowania i respektowania innych