Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

 

• zmniejszenie barier geograficznych i ekonomicznych w dost?pie do dodatkowych form dokszta?cania;
• stworzenie mo?liwo?ci pomocy uczniom i uczennicom maj?cym trudno?ci w nauce;
• wyrównywanie szans dziewcz?t i ch?opców na rynku pracy poprzez wzmocnienie ich zdolno?ci do przysz?ego zatrudnienia dzi?ki rozwojowi zainteresowa? i doskonaleniu umiej?tno?ci;

 

Rezultaty projektu:

- wdro?enie Programu Rozwojowego Szko?y Podstawowej Tow. Ewangelickiego(SPTE)
- otrzymanie przez SPTE wsparcia przyczyniaj?cego si? wyrównywania szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osi?gni?ciach edukacyjnych oraz podniesienie jako?ci kszta?cenia, poprzez realizacj? Programu Rozwojowego SPTE
- obj?cie wsparciem min. 150 dziewcz?t i ch?opców ucz?szczaj?cych do SPTE poprzez uczestnictwo w zaj?ciach pozalekcyjnych -zwi?kszenie motywacji do podejmowania dodatkowego kszta?cenia oraz podejmowania dalszej nauki i wyrównywanie braków,
-zwi?kszenie motywacji do rozwoju w?asnych zainteresowa?,
-zwi?kszenie lub nabycie umiej?tno?ci korzystania z technologii informatycznych, -zwi?kszenie umiej?tno?ci w zakresie kompetencji kluczowych,