Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Zaj?cia teatralno-kulturowe

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Katarzyn? Krzempek ?lezi?sk?,
mgr Bogus?aw? Cholew?-Ga?uszk?

 

Kó?ko teatralno - kulturowe prowadzone jest w naszej szkole z uwzgl?dnieniem podzia?u na klasy m?odsze i klasy starsze. W klasach I – III zaj?cia prowadzone s? przez Bogus?aw? Cholew? – Ga?uszk? dla grupy 20 osób. W klasach IV – VI zaj?cia prowadzi Katarzyna Krzempek – ?lezi?ska i obejmuje nimi 15 uczniów.

Za?o?enia pracy z dzie?mi m?odszymi (klasy 1-3):

Pracy z dzie?mi m?odszymi towarzysz? za?o?enia, ?e teatr szkolny jest atrakcyjn? i warto?ciow? form? prezentacji scenicznej i powinien stanowi wa?ny element pozalekcyjnej pracy z uczniami. Dzia?ania teatralne dzieci m?odszych powinny mie? charakter zabawowy, by? przestrzeni? do spontanicznego tworzenia improwizacji, przygotowywania teatrzyków lalkowych i recytacji tekstów poetyckich. Dzieci w ramach tego kó?ka powinny mie? mo?liwo?? rozwijania umiej?tno?ci wypowiadania si? s?owem, gestem, ruchem w?asnego cia?a , i w ten sposób wyra?a? swój osobisty stosunek do ludzi i zwi?zanych z nimi spraw.

W ramach tych zaj?? dzieci z klas 1-3 przygotowa?y oraz wystawi?y przed widowni? z?o?on? ze swoich kolegów, a czasem te? rodziców nast?puj?ce przedstawienia:

  • Nie ma tego z?ego”,

  • Czerwony Kapturek”,

  • O Zuzannie, co nie chcia?a by? pann?”.

Dzi?ki uczestnictwu w projekcie i realizacji zaj?? ko?a teatralno – kulturowego powsta?a mo?liwo?? zakupienia ze ?rodków unijnych 15 kostiumów, kilkunastu pacynek oraz wykonania kurtyny teatralnej, co znacznie uatrakcyjnia zaj?cia skierowane dla uczniów klas m?odszych.

Za?o?enia pracy z uczniami klas 4-6:

Udzia? w teatrze szkolnym umo?liwia emocjonalny rozwój dziecka, m?odego cz?owieka. Pozwala poznawa? siebie, pomaga wyrabia? umiej?tno?? wywo?ywania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkry? inny ?wiat, znale?? motywacj? do ?ycia, rozwija wiar? w siebie. G?ównym celem pracy na zaj?ciach kó?ka teatralnego jest wspomaganie rozwoju m?odego cz?owieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwra?liwianie go na potrzeby otaczaj?cego ?wiata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w ?yciu kulturalnym spo?ecze?stwa. Warto te? zwróci? uwag? na mo?liwo?? udzia?u dzieci poprzez t? form? aktywno?ci w ?yciu kulturalnym szko?y, a tak?e na stworzenie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych uczniów.

Uczniowie klas podczas zaj?? kó?ka teatralnego nie tylko pog??biaj? swoj? wiedz? i rozwijaj? umiej?tno?ci, ale tak?e bior? aktywny udzia? w ?yciu szkolnej spo?eczno?ci, przygotowuj?c tematyczne inscenizacje i widowiska. Warto tu przede wszystkim wspomnie? o:

  • inscenizacji pt. „Jak powsta? Ko?ció? Jezusowy” zorganizowanej w ramach obchodów Tygodnia Ewangelickiego (scenka zaprezentowana przed szerok? pozaszkoln? publiczno?ci?);

  • widowisku z okazji Jubileuszu Pi?ciolecia Szko?y (widowisko to wystawione zosta?o dwukrotnie: przed uczniami naszej szko?y, a nast?pnie przed rodzicami, cz?onkami Towarzystwa Ewangelickiego i go??mi zgromadzonymi na tym jubileuszu);

  • widowisku pt. Ch?opaki i dziewczyny – humorystyczny spektakl dotykaj?cy problemów dorastania, a przede wszystkim charakterystycznego dla wieku konfliktu pomi?dzy dziewczynami i ch?opakami.