Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Joann? Karwot

 

 

Teatr w ?yciu ucznia jest bardzo wa?nym czynnikiem wspomagaj?cym rozwój. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spe?nia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wp?ywa na rozwój emocjonalny uczniów. Wspó?czesne za?o?enia metodyki j?zyków obcych uczniów w szkole podstawowej zalecaj? stosowanie technik teatralnych wychodz?cych naprzeciw naturalnej tendencji uczniów do zabawy w odgrywanie ról. Szczególn? ich odmian? stanowi? inscenizacje, b?d?ce ?wietnym sposobem integracji umiej?tno?ci i wiedzy uczniów z ró?nych dziedzin, a nadto nios? wiele korzy?ci w zakresie poszerzenia ich kompetencji j?zykowych.
Pomys? stworzenia kó?ka teatralnego w j?zyku angielskim to z jednej strony alternatywa dla typowych lekcji j?zyka angielskiego, z drugiej za?, ich doskona?e uzupe?nienie.

G?ównym celem dzia?alno?ci kó?ka teatralnego jest poprawa funkcji komunikacyjnej j?zyka mówionego uczniów. Realizacji tego celu s?u?? mi?dzy innymi:

 

-poszerzanie zasobu s?ownictwa;

-aktywizowanie nabytego wcze?niej materia?u leksykalnego  poprzez  uczestnictwo w ró?nych formach aktywno?ci dramowych takich jak: 
mini-skecze, rymowanki, gry, proste dialogi, piosenki i chanty  oraz inscenizacje;

-doskonalenie mowy cia?a poprzez ?wiczenia mimiki i ekspresji twórczej;

-?wiczenie prawid?owej wymow? wyrazów, rytmu i intonacji;

-rozwijanie kreatywno?ci i wyobra?ni poprzez proponowanie w?asnych rozwi?za? dotycz?cych odtwarzanego tekstu;

-umacnianie wiary we w?asne mo?liwo?ci j?zykowe.

 

Bardzo wa?nym aspektem dzia?alno?ci naszego kó?ka jest zapoznawanie uczniów z wybranymi zagadnieniami kultury brytyjskiego obszaru j?zykowego.

Od momentu powstania przez kó?ko przewin??o si? wielu wspania?ych „m?odych artystów” . To dzi?ki nim uda?o si? przygotowa? i zaprezentowa? zarówno uczniom jak i rodzicom z powodzeniem kilka przedstawie? takich jak:
Little Red Ridinghood , Chicken Little, The World’s Worst Restaurant, Rudolph, The Halloween Haters, Valentine’s Day, Stone Age Story.
Przedstawienie pt. Rudolph zosta?o zaprezentowane na festiwalu j?zyka angielskiego English Sweets, który odbywa si? co roku w Alternatywnej Szkole Podstawowej w Cieszynie.

Ka?de z przedstawie? to efekt wspólnego wysi?ku wielu osób – wysi?ku, który jednak przynosi wiele korzy?ci. Praca nad inscenizacj? to dla uczniów doskona?a zabawa daj?ca mo?liwo?? rozwijania ekspresji twórczej i wyobra?ni, pozwalaj?ca na prze?amanie barier w pos?ugiwaniu si? j?zykiem, umo?liwiaj?ca poszerzanie zasobu s?ownictwa w sposób ?atwy i przyjemny, a nade wszystko kszta?tuj?ca odpowiedzialno?? za prac? w?asn? i w grupie.Z przyjemno?ci? zapraszam wszystkich na kolejne przedstawienia przygotowywane w ramach dzia?alno?ci kó?ka teatralnego w j?zyku angielskim.