Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Matematyka - "kawiarenka origami"

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Magdalen? Glac

 

 

 

KAWIARENKA ORIGAMI

 

 

„Kawiarenka ORIGAMI” to dla m?odszych dzieci godzinne, a dla starszych dwugodzinne zaj?cia, ??cz?ce w sobie nauk? tre?ci geometrycznych ze sztuk? sk?adania papieru oraz przyjemn? form? kawiarenki. Siedz?c przy jednym stole i wykonuj?c zaplanowany na dane zaj?cia projekt, dzieci mog? cz?stowa? si? s?odyczami. Prowadz?ca cz?sto zadaje dzieciom pytania dotycz?ce ich wiadomo?ci matematycznych, wprowadza te? nowe terminy, nazwy, poj?cia. Stosowany j?zyk jest oczywi?cie dostosowany do wieku dzieci, ale zawiera precyzyjne i w miar? mo?liwo?ci formalne s?ownictwo matematyczne. Cho? temat zaj?? jest narzucany przez prowadz?c?, to dzieci decyduj? o ostatecznym kszta?cie, kolorze i wygl?dzie wykonywanego projektu. Rozwijaj? w ten sposób wyobra?ni? oraz poczucie estetyki. Cz??? wykonanych przez nasz prac stanowi wystrój szko?y, ale wi?kszo?? w nich dzieci zabieraj? ze sob? do domu.

 

Galeria naszych niektórych prac http://picasaweb.google.com/MagdaGlac

 

Magdalena Glac