Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
Informatyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Tomasza Herm?

 

 

Celem zaj?? informatycznych jest rozwijanie zainteresowa? i umiej?tno?ci w zakresie obs?ugi programów komputerowych.
Uczniowie wykonuj? ?wiczenia w edytorach grafiki (Tux Paint, Paint, Photofiltre, Gimp), edytorach tekstu (Wordpad, OpenOffice, Microsoft Office 2010), arkuszu kalkulacyjnym, programach do animacji lub programach do tworzenia prezentacji multimedialnych. Na zaj?ciach zawsze jest czas przeznaczony na gry logiczne, zr?czno?ciowe lub sieciowe.
Uczniowie bior? udzia? w ogólnopolskich konkursach na grafik? komputerow? oraz w mi?dzynarodowym konkursie informatycznym Baltie.Wyró?niona praca Mateusza w ogólnopolskim konkursie "Cz?owiek-Ziemia-Kosmos" z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza