Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Ma?gorzat? Itner, mgr Joann? Berek i mgr Magdalen? Spandlik

 

 

„Lata dzieci?ce s? górami, z których rzeka bierze swój pocz?tek, rozp?d i kierunek”.

Janusz Korczak

 

Zaj?cia wyrównawcze w klasach 1-3 odbywaj? si? raz w  tygodniu dla ka?dej klasy        i trwaj? 1 godz. lekcyjn?. Grupy licz? 5-6 dzieci co umo?liwia indywidualn? prac? z ka?dym   z uczniów. Dzi?ki zastosowaniu metod  z zakresu  terapii  pedagogicznej,  pedagogiki zabawy i wielu  ró?norodnych  metod  i ?rodków  nauczania. uczniowie maj? szanse  posi??? umiej?tno?? skutecznego osi?gni?cia wyznaczonego celu, pozna? swoje mocne strony, uzupe?ni? deficyty, utrwali? zdobyt? wiedz?, osi?gn?? sukces na miar? swoich  mo?liwo?ci.

 

1.  Cel zaj??:

 

  • pomoc dziecku w przezwyci??aniu trudno?ci
  • umo?liwienie mu  prawid?owego funkcjonowania w zespole klasowym
  •  osi?gania pozytywnych wyników szkolnych
  • tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie

 

W  toku  zaj?? wyrównawczych  nie ograniczamy si? wy??cznie do ?wicze?   w  ramach  opó?nionych  lub zaburzonych funkcji. ?wiczenia  uaktywniaj? prac? ca?ego mózgu, aby  kszta?towanie funkcji opó?nionych by?o wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Wa?ne jest dla nas, aby  ka?de zaj?cia zapewni?y dzieciom  materia? do my?lenia i mówienia oraz stworzy?y mo?liwo?ci do ?wicze?  ruchowych  oraz  pozwoli?y na odniesienie sukcesu.

Ogólne wskazania terapeutyczne

v  zach?canie dziecka do pracy,

v  nagradzanie dziecka za prawid?owo wykonane czynno?ci,

v  ukazywanie atrakcyjno?ci wykonywanych zabaw,

v  stopniowanie trudno?ci,

v  nie dopuszczenie do tego by zabawa by?a chaotyczna, nu??ca.

 

 

2.  Typy ?wicze?:

 

         Doskonalenie sprawno?ci manualnej i grafomotorycznej

         Usprawnianie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

?wiczenia orientacji czasowo – przestrzennej:

?wiczenia funkcji s?uchowej:

?wiczenia w czytaniu i pisaniu:

?wiczenia koncentracji uwagi:

Rozwijanie i wzbogacanie s?ownictwa

?wiczenia pobudzaj?ce do dzia?ania