Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

1. Zaj?cia pozalekcyjne w ramach kompetencji kluczowych:Informatyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Tomasza Herm?

 

WiÄ™cej…
 

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Joann? Karwot

 

WiÄ™cej…
 
Matematyka - "kawiarenka origami"

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Magdalen? Glac

 

 

WiÄ™cej…
 
Muzyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Gra?yn? Mrowiec

 

WiÄ™cej…
 
Plastyka

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Urszul? Górnick?-Herm?

 

WiÄ™cej…
 
Przyroda

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Renat? Mróz

 

 

WiÄ™cej…
 
Zaj?cia teatralno-kulturowe

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Katarzyn? Krzempek ?lezi?sk?,
mgr Bogus?aw? Cholew?-Ga?uszk?

 

WiÄ™cej…
 
Zaj?cia z przedsi?biorczo?ci

"Trening twórczo?ci i umiej?tno?ci interpersonalnych"

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Agnieszk? Id?kiewicz

 

WiÄ™cej…