Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 

2. Zaj?? dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych:Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Ma?gorzat? Itner, mgr Joann? Berek i mgr Magdalen? Spandlik

 

 

WiÄ™cej…
 

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Katarzyn? Krzempek- ?lezi?sk?,
mgr Madalen? Glac

 

 

WiÄ™cej…
 
specjalistyczne

"Ucz? si? ?wietnie" - szybkie czytanie, trening pami?ci (kl. I-IV)

Zaj?cia organizowane s? przez
mgr Bo?en? Ondrzejek

 

WiÄ™cej…