Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


 
poniedziałek, 05 września 2011 11:43

Celem g?. projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic
Szko?y Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

 

Realizacja projektu ma wp?yn?? na podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci procesu kszta?cenia w naszej szkole.
Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki z Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego, poddzia?anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dost?pie do edukacji oraz zmniejszenie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych.